หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ปิดเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
 
 
 
ประปาประจำหมู่บ้าน ภายในตำบลคันโช้ง
 
 
เส้นทางการคมนาคมในตำบลคันโช้ง
 
 
อาชีพประชากรในตำบล ด้วยวัถุดิบในพื้นที่
 
 
กระชังสาธิตการเลี้ยงปลาทับทิม และปลานิล
 
 
 
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบประปาให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ
 
จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ที่ขาดแคลน
 

 
 
 
สนับสนุนและจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน พื้นที่สองข้างทางให้ได้มาตรฐานมีความสวยงามและปลอดภัย
 
สนับสนุนและจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เรื่องการจราจร แบบบูรณาการโดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
สนับสนุนและจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เรื่องการจัดการผังเมือง และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งจังหวัด
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหายาเสพติด
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการกีฬาระดับประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมโครงการอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประชุม อบรม สัมมนา ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทพลเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-316-550-1
จำนวนผู้เข้าชม 2,877,985 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553
จัดทำโดย NAXsolution.com