หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
     
 
 
 


 

 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 766 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 691 
โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านปากพาน ตำบลคันโช้ง อ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
 
ทต.บางกระทุ่ม แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม คำสั่งเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม คำสั่ง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดเทศบ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม คำสั่ง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่านางงาม [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ กรณีบุกรุก ศูนย์ยุติธรมชุมชน เทศบาลตำบลบางระกำ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับยายเชียง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์) [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับยายเชียง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์) หม [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับยายเชียง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิ่วเรียบ หมู่ที่ ๖ เริ่มต้นจากบ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดกิจกรรมโครงการสายตรวจนักปั่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม ประชาสัมพันธ์วารสารการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นาบัว ประกาศร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างและราคากลาง การจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
     
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซำไปทางห้วยยายงุด [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุด้านการจราจ [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณคลองห้วยปลาไหล [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีตแ [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านห [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีให [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าวัดห้วยสักต่อจากเดิมหมู [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังกระดวนต่อจากเดิมหมู่ 2 บ [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านสายบ้านนางทรัพย์ โท [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างนน คสล.สายวัดแดนนาคาช่วงที่ 2 หมู่ที่ [ 2 เม.ย. 2564 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 885 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 535 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 620 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 870 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 822 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 946  ตอบ 2  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (12 พ.ย. 2563)    อ่าน 81  ตอบ 1  
ตรา อบต. (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 863  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3147  ตอบ 3  
 
 
 
 
     
 
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) ที่ พล 0023.3/ว 371 ลว 25 มิ.ย.  [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรก [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 62 เทียบกับปี 63 ใช้ประกอบการประเมิน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
แจ้งขอทราบข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การแต่งตั้งนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลกฯ ที [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCOฯ ที่ พล 0023.3/ว 4374 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว4299 ลว. 23 มิ.ย. 25 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหม [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ที่ พล 0023.3/ว 4355 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
 

รากไม้เพื่อชีวิต

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-194-9029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,674,831 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10