หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
     
 
 
 


 

 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 736 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 661 
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
 
อบต.หนองกะท้าว [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4,13 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย ประกาศการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 103 
อบต.บ้านดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ทต.พรหมพิราม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแขม ประชาชนสามารถ ติดต่อ แจ้งเรื่อง ผ่านทางfacebook อบต.หนองแขม [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น มอบเงินช่วยเหลือผูุ้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ณ บ้านน้ำพรม [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.คุยม่วง [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านใหม่ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 ด้ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 1 (ริมแม่น้ำน่าน)ด้ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าช้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
     
 


ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีให [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าวัดห้วยสักต่อจากเดิมหมู [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังกระดวนต่อจากเดิมหมู่ 2 บ [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านสายบ้านนางทรัพย์ โท [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างนน คสล.สายวัดแดนนาคาช่วงที่ 2 หมู่ที่ [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดแดนนาคา ช่วงที่ 1 หมู่ที [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่้านนางลี ฉิมมาป้อต่อจากขอ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 8 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพา [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 852 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 506 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 593 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 845 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 787 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 913  ตอบ 2  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (12 พ.ย. 2563)    อ่าน 49  ตอบ 1  
ตรา อบต. (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 834  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3102  ตอบ 3  
 
 
 
 
     
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ที่  [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนร [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการประชุมมอบนโยนบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ ที่ พล 0023.1/ว 2882 ลงว [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่  [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนัก [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเต [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด  [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด ท [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมฯ ในห้วงเดือน เมษายน 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 002.31/ว 247 ลงว [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 65 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 178 
การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
 

รากไม้เพื่อชีวิต

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-194-9029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,503,179 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10