หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
 


 

 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 655 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 606 
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีภิรมย์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนทอง ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามสูง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามสูง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังวน โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าช้าง โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พรหมพิราม มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านดง บริการส่งน้ำให้กับประชาชน [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านดง ประชาสัมพันธ์ พรบ.ความรุนแรงภายในครอบครัว [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าช้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามมตรา 66 ไตรมาส 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านดง ประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนสตรี [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวรอ ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
     
 


ซื้อเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเ [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คศล. ซอยห้วยสัก 1 ( เข้าวัดห้วยสัก [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางต่อจากเดิมหมู่ 7 บ้านแก [ 2 มิ.ย. 2563 ]ประเภทโครงการป้องกันไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2563 ]ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.หลังวัดห้วยเจียงต่อจากคสล.เดิม [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังกระดวน ? โรงเรียนห้วยปลา [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายละมัย ทอนแสง ( สายฝา [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด ๓ ฟุตจำนวน ๑ ตัว (กองการศ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบหรือสำรวจหรือควบคุมงานก่อสร้า [ 30 เม.ย. 2563 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉ [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรัง ซอยห้วยสังข์ หม [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรังสายท่าวังผาต่อจา [ 26 มี.ค. 2563 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 781 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 452 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 522 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 777 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 734 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 848  ตอบ 2  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 พ.ย. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 0  
ตรา อบต. (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 770  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2984  ตอบ 3  
 
 
 
 
     
 
สิ่งที่ส่งมาด้วยของ พล 0023.1/ว 4193 ลงวันที่ 23 มิ.ย.63 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ด่วนที่ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
เอกสารเพิ่มเติมใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2563 ด้านที่ 1 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติง [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ พล 0023.2/ว4365  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 70 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินจัดสรร งปม.ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 370 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 68 
แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ(e-Plan-eMENSCR) ป [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563 ที่ พล 0023. [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 180 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปก [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
 

รากไม้เพื่อชีวิต

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-194-9029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,773,657 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10