หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล คันโช้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ช่วงเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แจ้งให้ประชาชนตำบลคันโช้ง ช่วยแจ้งข่าวและเฝ้าระวังการติดเชื้อ ที่ โทร.055009765
 
     
 
 
     
 
 
 


 

 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 862 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 771 
ประกาศคณะทำงานบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วน [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูล [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพธิ์ อบต.ท่าโพธิ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าโพธิ์ ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพธิ์ ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ชมพู การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บึงพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นครป่าหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ105 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ป่าแดง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cl [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
     
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายใยตำบลคันโช้ง โดยวิ [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อหินใหญ่คละขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดย [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเ [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเ [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเ [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำสายเก่า [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะ [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ [ 26 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเทคอนกรีตบริเวณหอถังสูง บริการน้ำป [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเ [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงการอนุรักษ์และส่งเสร [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงการอนุรักษ์และส่งเสร [ 12 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเทียนจำนำพรรษาและชุดไทยธรรมตามโครงการอน [ 7 ก.ค. 2565 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 988 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 610 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 694 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 934 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 894 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 1054  ตอบ 2  
เชิญชวนขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLAN & TIDY) (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 0  
สอบถามที่พักค่ะ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 41  ตอบ 1  
สอบถามเขื่อนแควน้อยเปิดให้บริหารไหมครับ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 43  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (12 พ.ย. 2563)    อ่าน 171  ตอบ 1  
 
 
 
 
   
     
 
ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ พล 0023.4/ว 6320 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด ท [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาป [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565 ที่ พ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประม [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหาร [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้ง อ.พรหมพิราม แก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (L [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้งทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 586 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6325 ลว  [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
 

สุ่มไก่ และตะกร้า ไม้ไผ่ กลุ่มพ่อบ้านตำบลคันโช้ง ราคาถูก

น้ำตกสันตะเคียน
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-761-5024
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 4,832,840 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
facebook
อบต.คันโช้ง
facebook
อบต.คันโช้ง
อบต.คันโช้ง