หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
     
 
 
 


 

 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 746 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 672 
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
 
ทต.ปลักแรด เจ้าหน้าที่กองช่างและ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตัดต [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
อบต.นาบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงพระ วารสารข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการตัดแต่งต้นไม้ในวัดปลักแรด [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 113 
อบต.ท่าช้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.6-ม.7 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญร่วมลงทะเบียน พิดโลกพร้อม เพื่อจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน QR Code [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่่าทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วัดโบสถ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าทอง [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าทอง [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ คู่มือป้องกัน โควิด-19 (พิษณุโลกต้องชนะ) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้าร่วมการประชุมเพื่อบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้ารับการประเมินตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แก่งโสภา การสำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     
 


จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีตแ [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านห [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ส [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีให [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าวัดห้วยสักต่อจากเดิมหมู [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังกระดวนต่อจากเดิมหมู่ 2 บ [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านสายบ้านนางทรัพย์ โท [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างนน คสล.สายวัดแดนนาคาช่วงที่ 2 หมู่ที่ [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดแดนนาคา ช่วงที่ 1 หมู่ที [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่้านนางลี ฉิมมาป้อต่อจากขอ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 8 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดย [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 11 ก.พ. 2564 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 864 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 516 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 601 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 852 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 803 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 922  ตอบ 2  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (12 พ.ย. 2563)    อ่าน 61  ตอบ 1  
ตรา อบต. (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 842  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3116  ตอบ 3  
 
 
 
 
     
 
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ประ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วน [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) ที่ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด  [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ที่ พล 0023.1/ว292 ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่งขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฯ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ขอเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการออกข้อบัญฐัติ/เทศบาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ที่ พล 0023.1/ว3434 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ติดตาม/เร่งรัด การก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พี่ พล 0023.3/ว3418 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 287 ลว 13 พ.ค. 6 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด ท [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 388 
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
 

รากไม้เพื่อชีวิต

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-194-9029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,563,266 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10