หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ปิดเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
 


 

 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 564 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 523 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 86 
 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ล้อม ขอประชาสัมพันธ์..อบต.ไผ่ล้อมจะเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรือนในหมู่ที่ 1 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดโบสถ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 แ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนก [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชมพู ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6,13 (13-11-62) [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
     
 


ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบขาเหล็กแบบบุด้วยฟองน้ำหุ [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กจำนวน 3 หลังตามมาตราฐานครุภัณฑ์ [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบขาเหล็กแบบบุด้วยฟองน้ำหุ [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานกระจกจำนวน ๒ หลัง (ศึกษา) [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อตู้ใส่เอกสารบานทึบ จำนวน 2 หลัง (ปลัด) [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องประชุมสภาแบบขาเหล็กบุด้ [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเงินสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื [ 10 มิ.ย. 2562 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 533 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 388 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 452 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 690 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 670 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 576  ตอบ 2  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 พ.ย. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0  
ตรา อบต. (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 629  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2659  ตอบ 3  
 
 
 
 
     
 
การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขอ [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 184 
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของช [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ ของ อปท.  [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหล [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 259 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62) ที่ พล 0023. [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 130 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังฯพ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู แ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 ที่ พ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
 

รากไม้เพื่อชีวิต

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
จำนวนผู้เข้าชม 2,965,865 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553
จัดทำโดย NAXsolution