หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล คันโช้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
📢ทาง กลุ่มชาวตำบลคันโข้ง จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวทางน้ำ นั่งแพ แลน้ำในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน นี้ เชิญมาท่องเที่ยวกันน่ะครับ 📌📌พบกัน ณ จุดเดิม
 
     
 
 
     
 
 


ต้อนรับท่านกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเป [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


ทำพิธีเซ่นไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้การกิจกรรมพิธีเปิดงาน นั่งแพ แลน้ำ [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 29 


ร่วมต้อนรับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เ [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
 


 

 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 946 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 849 
ประกาศจ้างปรับพื้นที่ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โด [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 0 
 
อบต.ห้วยเฮี้ย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากโทก กิจกรรม รณรงค์ชาวปากโทกร่วมใจ นุ่งผ้าไทยพร้อมใจไปใส่บาตร ทำความดี ตามวิถีพอเพีย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร บริเวณคลองหางบึง หมู่ที่ 8 บ้านบึงปลาเน่า ต [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีภิรมย์ กิจกรรม kick off โครงการถนนสีขาวต้นแบบ 1 อปท. 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 ถนนปลอดขยะ จังห [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หอกลอง ดำเนินการซ่อมแซมสะพานสลิง บริเวณหมูที่ 2 - 3 ตำบลหอกลอง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านมุง กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หอกลอง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การประชุมประชาคมการบริหารจัดการน้ำ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมแสงสงคราม แผนการเงิน กองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.ชุมแสงสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.ชุมแสงสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตาล กิจกรรม kick off โครงการถนนสีขาว ต้นแบบ 1 อปท.1 หมู่บ้าน/ชุมชน1 ถนนปลอดขยะ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
     
 


จ้างปรับพื้นที่ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คันโช้ง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคั [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่องเล่น [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมบริเวณประปาหมู่บ้าน ๑ [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช [ 15 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช [ 11 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโจน โ [ 5 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ๒ ก๊อก ขวดคว่ำ จำนวน [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา ๔ สี พร้อมสกรีนสำหรับผู้เข้าร่วมโ๕รง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำอาหาร สำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ ที่เข้าร่ [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลค [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยไผ่ และถนนลูกรังสายซำหญ [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมกิโลกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉ [ 28 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเอกพจน์ สาหร่าย หมู่ [ 28 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช [ 24 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช [ 23 ส.ค. 2566 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 1061 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 673 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 755 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 1003 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 970 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 1170  ตอบ 2  
สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 0  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 56  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 3360  ตอบ 4  
เชิญชวนขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLAN & TIDY) (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 90  ตอบ 0  
 
 
 
 
   
     
 
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารเเบบดิจิตอล ที่ พล 0023.1/ว5066 ลว 28 ก.ย. 6 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพิษณุโลก ที่  [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาขอ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานขอ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
พิจารณารับซื้อผลผลิตทางเกษตรล้นตลาด (สละ) ที่พล 0023.1/ว688 ลว 28 ก.ย. 66 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและอบต. ด่วนท [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.6/ว 5046 ลว 28 ก.ย. 66 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างพนักงานสถานธนา [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
 
สุ่มไก่ และตะกร้า ไม้ไผ่ กลุ่มพ่อบ้านตำบลคันโช้ง ราคาถูก
น้ำตกสันตะเคียน
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-761-5024
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 5,633,955 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
facebook
อบต.คันโช้ง
facebook
อบต.คันโช้ง
อบต.คันโช้ง